Všeobecné obchodní podmínky velkoobchod

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY

pro prodej výrobků a zboží dodávaného společností Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., se sídlem Kozelkova 131, PSČ 50351 Chlumec nad Cidlinou, IČ : 60108606

 platné od 1. 3. 2021

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého návrhu smlouvy ze strany společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., které tato společnost uzavírá v postavení dodavatele jakož i jednotlivých objednávek se zákazníkem společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., kterými jsou fyzická či právnická osoba – odběratel.  Dodavatel a odběratel jsou též označeni jako smluvní strany. Přijetím návrhu smlouvy, popř. nabídky potvrzuje odběratel souhlas s těmito podmínkami, neuvede-li výslovně, že s nimi, popř. některými ustanoveními nesouhlasí. Obchodní podmínky platí v případě, že ve smlouvě není sjednáno něco jiného. Objednávkou, odeslanou dodavateli na základě jeho nabídky, je odběratel vázán. Po jejím přijetí dodavatelem není možno ji měnit nebo rušit. Objednávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky, a to prostřednictvím emailu. Obchodní podmínky či jiné podmínky odběratele platí jen v případě, že s nimi dodavatel výslovně písemně souhlasil.

 

1. Realizace

 

1.1. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, to i v případě, že zaslal nezávaznou cenovou nabídku. V případě nejasnosti v objednávce je nutné tuto odstranit.

 

1.2. V případě, že odběratel dodává dodavateli technickou či jinou dokumentaci, potřebnou pro realizaci zakázky, pak se termín dodání počítá až od data dodání kompletní bezvadné dokumentace dle požadavků dodavatele.

 

1.3. Termín plnění je dodavatel oprávněn posunout v rozsahu den za den bez nároku odběratele na slevu v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho technickým vyjasněním a nebo je v prodlení s dodávkou materiálu na výrobu. V takovém případě se bude začátek průběžné doby výroby počítat teprve od okamžiku předání kompletní technické dokumentace, vyjasnění technických nesrovnalostí, případně od okamžiku splnění všech ostatních dohodnutých povinností odběratele. Pokud by byl odběratel po výzvě zhotovitele v prodlení s dodáním výše uvedených náležitostí či řádné výkresové dokumentace, je též zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

1.4. Dodavatel je po předchozím upozornění oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude schopen realizaci zakázky splnit.

 

1.5. Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku odběratele, pokud není schopen objednané zboží dodat např. z důvodu, že příslušné zboží již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena, není schopen dodat požadované množství apod. V tomto případě kontaktuje dodavatel odběratele ke sjednání dalšího postupu.

 

1.6. Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je smlouva uzavřena ohledně toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany dodavatele jako zboží, které bude dodáno odběrateli. O tom, že některé zboží nebude dodáno bude odběratel informován.

 

 

2. Dodání výrobků/zboží

2.1. Dodání výrobků/zboží se uskutečňuje odevzdáním výrobků/zboží odběrateli v provozovně dodavatele/ujednaném místě nebo prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele do ujednaného místa, kam je dodavatel povinen zboží odeslat. Vlastnické právo k výrobkům/zboží přechází na odběratele předáním výrobků/zboží nebo předtím tehdy, kdy získá oprávnění zásilkou nakládat, jde-li o výrobky/zboží přepravované. Pokud nebyly dohodnuty konkrétní dodací podmínky, bude platit podmínka INCOTERMS "Ze závodu" ("EXW"). Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami.

 

2.2. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží odběratelem, je odběratel povinen odebrat veškeré objednané zboží do 5 pracovních dnů po vyzvání dodavatelem. V případě nedodržení lhůty odběratelem je dodavatel oprávněn odeslat zboží odběrateli na jeho náklady jakýmkoliv vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny odběratele nebo uskladnit neodebrané zboží, přičemž v tomto případě je odběratel povinen hradit dodavateli skladné ve výši 0,5 % z ceny uskladněného zboží za každý kalendářní den jeho uskladnění, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě přechází vlastnické právo k výrobku/zboží na dodavatele a ten je oprávněn výrobek/zboží prodat třetí osobě např. jako šrot. Odběratel je povinen v tomto případě zaplatit dodavateli současně smluvní pokutu ve výši 100 % ceny předmětu plnění a náklady spojené s jejím uskladněním.

 

2.3. Požaduje-li odběratel dodávku výrobků/zboží na jiné místo a nebyla-li předem dojednána doložka INCOTERMS „Přeprava placena do“ („CPT“), je odběratel povinen v přiměřené výši uhradit dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Výrobky/zboží je možno zasílat na dobírku poštou jako obchodní balík, kurýrní službou, autem nebo spedičním partnerem dodavatele. Výrobky/zboží je zasláno způsobem, který určí odběratel. Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození výrobků/zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobků/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí dodavatele (s podáním nejpozději do 5 pracovních dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví a v dané lhůtě nezašle dodavateli, má se za to, že zásilka byla v pořádku. Nepřevezme-li odběratel výrobky/zboží z důvodů na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši. Pokud odběratel nepřevezme zboží ani při opakovaném pokusu o dodání přechází vlastnické právo k výrobkům/zboží na dodavatele. Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit a odběratel je současně povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny předmětu plnění a náklady spojené s dodáním věci a jejím uskladněním.

 

2.4. Dodavatel je oprávněn dodat odběrateli výrobky/zboží před sjednaným termínem dodání a odběratel je povinen toto zboží převzít. V opačném případě vyzve dodavatel odběratele k převzetí výrobků/zboží a stanoví mu nový termín, ve kterém je výrobek/zboží připraveno k odběru

 

2.5. Dodavatel neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené vyšší mocí nebo událostí, která dodavateli podstatně ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené ve smlouvě – stávka, výluka, válka, požár, pandemie, apod. O těchto událostech je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat odběratele a dohodnout s ním náhradní termín dodání. Dodací lhůty se prodlužují v případě, že nastanou tyto nečekané a prodávajícím nezaviněné události a zásahy vyšší moci jakož i změny právních poměrů, prodlení s dodáním zboží prodávajícímu od jeho dodavatelů apod. a to o dobu, po kterou toto prodlení trvá s tím, že lhůta se prodlužuje a skončí uplynutím 7 dnů po odpadnutí této překážky

 

2.6. Termín dodání výrobků/zboží, který je uveden ve  smlouvě, lze prodloužit dohodou stran. V případech uvedených v čl. 1.2 a 1.3., 2.5. a též při neposkytnutí součinnosti odběratele při zhotovování zboží se termín dodání výrobků/zboží prodlužuje o dobu prodlení odběratele.

 

3. Záruka

3.1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost a zavazuje se, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců od jeho převzetí způsobilý k použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti. Záruka na jakost se nevztahuje na vady dodávek způsobené neodborným zásahem odběratele, přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních nebo montážních podmínek, nesprávným skladováním, nebo nesprávnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.

 

3.2. Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

 

3.3. Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.

 

3.4. Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl, a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. provedením následných výrobních operací, jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

 

3.5. Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.

 

4. Vady zboží a reklamace

 

4.1. Zjevné vady je odběratel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny při prohlídce výrobků/zboží provedené při jeho přejímce, nejpozději však do 5 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4.2. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud odběratel vadu sám způsobil.

4.3. Zjistí-li odběratel na předmětu plnění zjevnou vadu, například spočívající v počtu kusů, rozměrových odchylkách, poškozeném povrchu nebo korozi, je povinen toto neprodleně (tzn. nejpozději do 1 týdne) písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, záruka zaniká. Za písemné ohlášení vady – reklamaci, je považován e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho sídla. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti. Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního reklamovaného výrobku. Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.

 

4.4. Odběrateli nebude uznána oprávněnost reklamace na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn, a proti kterým nevznesl písemně námitku. Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit náklady prokazatelně spojené s šetřením reklamace včetně cestovních nákladů.

 

5. Zadržení výrobku/zboží dodavatelem

 

5.1. Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti anebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti dodavatel může pozastavit výrobu a další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků či odčerpání kreditu odběratelem. O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje telefonicky nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v termínu plnění ze strany dodavatele. Totéž platí, pokud je odběratel v platební neschopnosti či byl na něj podán u soudu insolvenční návrh. Dnem podání insolvenčního návrhu se veškeré doposud nesplatné závazky odběratele stávají splatnými. Zároveň je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Cenové a platební podmínky

6.1. Pokud nebude kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena při prodeji ze závodu prodávajícího (EXW dle INCOTERMS 2000) bez DPH.

 

6.2. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je odběratel povinen zaplatit za dodané výrobky/zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem, a to v termínu splatnosti 14 dnů od data vystavení faktury.

 

6.3. Prodlení s placením kupní ceny o více než 30 dnů po splatnosti je podstatným porušením kupní smlouvy pro nějž je do.davatel oprávněn od této odstoupit. Taktéž je v tomto případě dodavatel oprávněn odstoupit od všech dalších kupních smluv uzavřených s odběratelem, od rámcové kupní smlouvy, je-li uzavřena a odmítnout dodání dalšího zboží odběrateli až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství. Toto ustanovení dopadá i na případy, kdy se odběratel dostane do prodlení se splacením kupní ceny (nebo její části), která měla být uhrazena předem – záloha. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného projevu vůle dodavatele odběrateli.

 

6.4. V případě prodlení s placením kupní ceny je odběratel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dluhu. Byly-li poskytnuty dodavatelem odběrateli jakékoliv slevy nebo bonusy je dodavatel oprávněn, v případě prodlení odběratele s placením faktur delším než 90 dní, tyto slevy nebo bonusy doúčtovat odběrateli formou fakturace. Tímto odběratel ztrácí právo na slevy nebo bonusy a je povinen vyfakturovanou částku zaplatit do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

 

6.5. Dohodnutou kupní cenu může dodavatel zvýšit, dojde-li v období od cenové nabídky nebo potvrzení do splnění kupní smlouvy ke zvýšení cen vstupního materiálu o více než 5 %. Zvýšení ceny oznámí dodavatel odběrateli bez prodlení. V případě, že odběratel nebude se zvýšením kupní ceny souhlasit, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit původně sjednanou cenu za již dodané zboží.

6.6. Cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě pohybu kurzu o více než 2 % si dodavatel vyhrazuje právo na promítnutí pohybu kurzu do prodejní ceny.

 

6.7. Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury.

7. Autorské právo, grafické podklady, vzorky

7.1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo a autorské právo k veškerým formám, grafickým podkladům a vzorkům, jakož k výkresové dokumentaci a podobným podkladům vztahujícím se k dodávanému zboží, které nebyly dodány odběratelem. Předá-li odběratel dodavateli grafický návrh podoby budoucích výrobků/zboží nebo podklady ke zhotovení takového grafického návrhu, nese veškerou odpovědnost za obsah textů, grafických vyobrazení, tvarů apod. Odběratel si je plně vědom toho, že obsahem grafického návrhu nebo podkladů ke zhotovení grafického návrhu nesmí zasáhnout do práv třetích osob, zejména do práv k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, průmyslovým vzorům apod.

 

8. Vypořádání při ukončení smluvního vztahu

8.1. V případě ukončení smluvního vztahu poté, co již bylo započato s výrobou objednaného zboží, je odběratel povinen nahradit dodavateli náklady vynaložené na přípravu zakázky a dosud uskutečněnou výrobu (např. spotřebovaná energie, materiál, opotřebení výrobního zařízení, mzdové náklady, ostatní fixní náklady dodavatele, ceny uhrazené dodavatele jeho dodavatelům dopravné, ušlý zisk dodavatele apod.).

9. Doručování

9.1. Jakékoliv oznámení nebo dokument (dále jen „Podání“), který má být doručen mezi dodavatelem a odběratelem může být doručen alespoň jedním z následujících způsobů doručení:

a) osobním doručení, popř. kurýrem. Podání bude považováno za doručené dnem předání podání odpovědné osobě adresáta (příjemce)

b) doporučeným dopisem. Podání bude považováno za doručené třetí den po dni předání podání držiteli příslušné poštovní licence k doručení adresátovi (příjemci) nebo dřívějším dnem doručení,

c) elektronicky – e-mailem. Podání bude považováno za doručené třetí den po dni odeslání z elektronické adresy odesílatele, ledaže dříve adresát podá odesílateli zprávu o doručení, případně z obsahu jiné zprávy bude doručení zřejmé,

d) do datové schránky. Podání bude považováno za doručené třetí den po dni odeslání z elektronické adresy odesílatele, ledaže dříve adresát podá odesílateli zprávu o doručení, případně z obsahu jiné zprávy bude doručení zřejmé.

10. Ostatní ujednání

10.1. Dodavatel je oprávněn započíst na jakoukoliv poskytnutou platbu svoji existující pohledávku vůči odběrateli, a to i doposud nesplatnou. Odběratel není oprávněn postoupit případnou pohledávku vůči dodavateli třetí osobě, dodavatel k tomuto postupu oprávněn je bez souhlasu odběratele.

 

10.2. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

 

10.3. Dodavatel není odpovědný za žádnou škodu, která vznikne odběrateli z titulu prodlení dodavatele. Stejně tak není dodavatel odpovědný za ušlý zisk odběratele ani za jiné nepřímé škody a odběratel se tak těchto nároků vzdává.

 

10.4. V případě vzájemného sporu budou smluvní strany řešit tento spor zejména dohodou. V případě, že se takto spor nepodaří urovnat, bude dle § 89a občanského soudního řádu k projednání sporu příslušný Okresní, případně Krajský soud v Hradci Králové.

 

10.5. Odběratel prohlašuje, že byl seznámen s tím, jakým způsobem jsou u dodavatele zpracovávány osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR. Odběratel dále potvrzuje, že mu je znám obsah dokumentu GDPR osobních údajů, který zpracování osobních údajů dodavatelem popisuje a jehož aktuální znění je dostupné na https://www.kovoplast.cz, případně v sídle dodavatele.

 

10.6. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem neupravené těmito obchodními podmínkami a uzavřenou kupní smlouvu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

 

10.7. Tyto všeobecné prodejní obchodní podmínky jsou platné pro všechny smluvní vztahy uzavřené od 1. 3. 2021